Elevhälsoteam

På Eriksskolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet. Detta läsår arbetar följande personer i EHT:

Camilla Larsson, (rektor)
Rosemarie Oppelt (skolsköterska)
Camilla Andersson (speciallärare)
Catharina Svensson (specialpedagog)
Karin Koltay, (logoped)
Fanny Hedman (kurator)
Elisabeth Lampinen (skolpsykolog)


Skolan har också tillgång till skolläkare Louise Diös.

Hur elevhälsoteamet arbetar

Elevhälsoteamet arbetar såväl konsultativt som individuellt. De bidrar även med bedömningar, utredningar och åtgärder inom sin egen specialitet. EHT träffas varje vecka.

Vad beträffar tystnadsplikt och sekretess gäller de speciella bestämmelser som finns för respektive yrkeskategori.

Elevhälsoteamet ska:

  • Arbeta för att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till kunskapsinlärning och personlig utveckling
  • Stödja personalen med råd och handledning
  • Åtgärda problem och svårigheter i organisationen med befintliga resurser
  • Vara ett stöd för vårdnadshavarna i elevens fostran och utveckling
  • Anlita extern hjälp om skolans resurser befinns vara otillräckliga
  • Följa och utvärdera skolans elevhälsoarbete kontinuerligt
  • Ansvara för utarbetandet av rutiner kring mottagandet av nya elever samt vid stadieövergångar


Uppdaterad: