Förväntansdokument

Förväntansdokument för Eriksskolan

Elever och vårdnadshavare kan förvänta sig följande av Eriksskolan:
• Att skolan arbetar för att alla elever ska lyckas och känna sig trygga
• Att skolan verkar för en god miljö för utveckling och lärande
• Att eleverna får en undervisning som är väl förankrad i styrdokumenten
• Att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter
• Att skolan arbetar för att alla elever ska vara delaktiga i sitt lärande och i sitt skolarbete
• Att skolan kontinuerligt ger elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling
• Att all personal arbetar förebyggande och griper alltid in vid misstanke om kränkande behandling och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra problem.


Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss i skolan följande:
• Att du känner till och följer skolans ordningsregler
• Att du tar ansvar för och engagerar dig i ditt skolarbete och försöker göra ditt bästa
• Att du bidrar till allas arbetsro
• Att du är rädd om vår skolmiljö och de saker du och andra använder
• Att du berättar för någon vuxen om du eller en kamrat inte har det bra i skolan.


Av dig som är vårdnadshavare förväntar vi oss följande:
• Att du förmedlar en positiv inställning till skola och fritidshem
• Att du deltar i de möten och samtal som skolan kallar till
• Att ditt barn kommer till skolan i tid och med rätt utrustning.
• Att ditt barn är utvilat och har ätit frukost
• Att du ansvarar för att ditt barn uppfyller skolplikten, dvs deltar i den obligatoriska undervisningen
• Att du sjukanmäler ditt barn varje dag i Skola24
• Att du meddelar vistelsetider på fritids på skoldagar och lovdagar via Skola24
• Att du ansöker om eventuell ledighet som beviljas av förskollärare/ klasslärare/ rektor
• Att du tar del av information som skolan skickar ut via Unikum
• Att du i första hand tar kontakt med närmast berörd lärare eller fritidspersonal om du undrar över något i skolan eller på fritidshemmet.

Uppdaterad: