Förskoleklass

I förskoleklasserna går det detta läsår ca 80 elever. De är indelade i tre grupper: FA  i Lilla skolan, och FB och FC i E-huset. En förskollärare ansvarar för varje grupp tillsammans med ytterligare en pedagog. Förskoleklassens elever är i sina lokaler med samma personal större delen av dagen. Det skapar trygghet för barnen. Barnen lär även känna personalen i arbetslaget i samband med olika gemensamma aktiviteter under läsåret. Våra pedagoger har gedigen kompetens och lång erfarenhet av arbete i förskoleklass.

Eleverna ska under sitt år i förskoleklass få växa in i skolans miljöer och vi varvar arbetspass med lek, rörelse och skapande. Eleverna får de grundläggande kunskaperna inom skolans olika ämnesområden och de får lära känna skolans rutiner med bl.a. regler, raster och matsal. Vårt mål är att få gruppen att känna samhörighet och ta ansvar, att lyssna och visa hänsyn.

Undervisningen utgår från läroplanen och under höstterminen görs en obligatorisk kartläggning av varje elevs matematiska och språkliga förmåga. Underlaget Hitta matematiken/Hitta språket hjälper oss att sätta fokus på de barn som är i behov av extra stöd och de barn som behöver extra utmaningar. Kartläggningen görs redan i början av höstterminen och den sker inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Vi ser leken som ett självklart innehåll i vår verksamhet och vill att eleverna ska få möjlighet att gestalta, uttrycka och bearbeta känslor och upplevelser. Förutom att lek skapar glädje och samvaro övas också förmågor till turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

I det här bildspelet kan du läsa mer om förskoleklasserna på Eriksskolan,  Klicka här (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: