Arbetslag åk 2

Kontakta oss

2A Sara Tholcke    sara.tholcke@skola.uppsala.se
2A Sonya Pavlova    sonya.pavlova@skola.uppsala.se

2B Rose-Marie Wåhlin  rose-marie.wahlin@skola.uppsala.se
2B Mattias Gönczi   mattias.gonczi@skola.uppsala.se

2C Johanna Lagergren johanna.lagergren@skola.uppsala.se
2C Mehran Mahmoudi    mehran.mahmoudi@skola.uppsala.se


Uppdaterad: